Det finstilta i avtalstexterna i ”Fast Mobilt Bredband”…

Av | 29 oktober, 2020

Elva sidor med finstilt avtalstext är omfånget av det juridiska i avtalet du tecknar med Telia när du anmäler intresse för Fast Mobilt Bredband. Du kan knappast påverka avtalstexterna, men det kan vara värt för dig att känna till punkterna nedan.

Det är en snårskog av juridik. Jag vill påpeka att jag inte är någon expert på området och inte kan ta något ansvar för de tolkningar jag gjort. Det är givetvis viktigt att du själv sätter dig in i avtalet och förstår vad du förbinder dig till och vad Telia förbinder sig till att leverera.

Trots detta rekommenderar jag att du tecknar Fast Mobilt Bredband om Telia dragit tillbaka sitt erbjudande om fiber. Alternativet är att du riskerar att bli utan stabilt bredband över huvud taget. Du kan läsa mer om det här.

Min sammanfattning av analysen är att:

  • Telia inte garanterar att du kommer få Fast Mobilt Bredband när du tecknar ditt intresse. De kan dels dra sig ur om inte tillräckligt många kunder har nappat på erbjudandet och de kan dra sig ur om de inte får till de utlovade 30 Mbit per sekund.
  • Det kan tillkomma kostnader för el vid installationen.
  • Det mesta av avtalet upplever jag är till för att skydda Telia. Du som konsument har inte särskilt starkt skydd.

Avtal fast bredband via mobilnätet

Avtal för Fast Bredband via mobilnätet ingås först efter att jag mottagit Telias skriftliga bekräftelse på beställningen (orderbekräftelse)

Detta betyder i princip att du inte har något avtal förrän orderbekräftelsen kommer. Du kan innan dess när som helst säga upp avtalet.

Ångerrätten gäller i 14 dagar räknat från den dag du fått bekräftelse på din beställning, den s.k. ångersfristen (enligt distansköpslagen 2005:59)

Du har alltså rätt att ångra dig 14 dagar efter du har fått orderbekräftelsen.

§3.6 i ”Allmänna villkor fast bredband via mobilnätet” säger:
Om Fastighetsägaren avbeställer Fast Bredband via mobilnätet efter utgången av ångerfristen enligt punkten 8 [ett stycke om ångerrätt red. anm.] kommer Telia att fakturera Fastighetsägaren en avgift om 1.500 Kr inklusive mervärdesskatt.

Detta betyder alltså att du får betala 1500 om du kliver av efter det att Telia har skickat ut en leveransbekräftelse.

Allmänna villkor fast bredband via mobilnätet

§3.3 Beställningen gäller två (2) år från undertecknandet.

Jag tolkar detta som att Telia har upp till två år på sig att installera det fasta bredbandet via mobilnätet.

§4.2 I samband med installationen kontrollmäter Telia anslutningen. Vid det fall att anslutningen vid installationstillfället levererar en lägre hastighet än 30 Mbt/s har Fastighetsägaren rätt att annullera beställningen kostnadsfritt.

Du kan alltså dra dig ur om tjänsten inte når upp till de garanterade 30 Mbit per sekund. I princip betyder det här ju att även Telia i praktiken kan kliva av om de inte levererar 30 Mbit per sekund. Det finns alltså ingen garanti på hastighet förrän de har godkänt sin egen installation.

§5.1 b) [Fastighetsägaren är skyldig att …] tillse att det i anslutning till Utrustning finns eluttag för den strömförbrukning som är nödvändig för driften av Utrustning samt att strömsätta sådan Utrustning i samband med installation.

Du ansvarar alltså för både kostanden för ett eluttag samt att det blir utfört (anlita elektriker) om det inte finns ett uttag på rätt ställe. Det här betyder till exempel att om antennen måste sättas högt uppe på husets fasad för att ”se” till masten, så behöver du stå för kostanden för el-uttag där. Antennen ska vara minst fem meter från eluttaget (se stycket nedan).

I Bilaga 2 ”Produktblad fast bredband via mobilnätet”, under rubriken Installation: Beställer du Fast Bredband av Telia installerar våra tekniker Fast Bredband-utrustningen på och i ditt hus. På husets fasad monteras en riktantenn i det väderstreck där kontakten med mobilnätet är som bäst. Från utrustningen leds en kabel in i huset som avslutas i ett nätverksuttag. I anslutning till nätverksuttaget behöver det finnas ett fungerande eluttag. Tillsammans med vår tekniker kommer ni överens om var nätverksuttaget ska placeras. I installationen ingår fem kabelmeter indragning till huset.

Tänk på att det kan gå åt många meter om man ska dra en kabel på ett snyggt sätt. Antennen lär behöva sitta högt uppe för få så bra ”fri sikt” som möjligt mot masten.

§12.1 a) [Avtalet samt i avtalet angivna priser och leveranstider förutsätter] … att a) installations- och anslutningsarbeten inte kräver osedvanliga eller orimliga åtgärder eller byggmetoder

Vem avgör det, kan man undra?

§12.1 För det fall att Telias möjligheter att genomföra Fast Bredband via mobilnätet i området påtagligt försämras på grund av att en betydande andel av ägarna av fastigheter i området där Fastigheten är belägen utövar sin ångerrätt enligt avsnitt 8 ovan [avsnittet om ångerrätt red. anm.] har Telia rätt att med omedelbar verkan frånträda Avtalet.

Givet att det går att definiera vad en ”betydande andel av ägarna” egentligen betyder, har Telia alltså rätt att backa ur avtalet, även om de har givit leveransbesked, om andra fastighetsägare nyttjar sin ångerrätt.

En personlig reflektion är att det här är ett fantastiskt exempel på att Telia är väldigt stora och du är väldigt liten och fullkomligt obetydlig.

Allmänna villkor för tjänster till konsumenter

Det här är mest standardtexter, men igen illustrerar det hur Telia befäster sina rättigheter, begränsar sitt ansvar, och hur lite makt som konsument du egentligen har.

§2.3 […] Om ändring av Tjänsten medför att Tjänstens prestanda försämras i mer än ringa utsträckning, ska Telia på lämpligt sätt och senast en (1) månad i förväg informera Kunden.

Ja, det är ju bra. Håll koll på det här om prestandan försämras på grund av att kapacitetstaket nås.

§ 2.12 Telia vidtar åtgärder i nätet för att undvika överbelastning. Sådana åtgärder kan avse prioritering eller annan särskild hantering av viss trafik. De åtgärder som vidtas kan påverka vissa tjänsters kvalitet, t ex. i form av tillfälligt reducerad hastighet.

Betyder det här att Telia inte behöver leva upp till de garanterade 30 Mbit per sekund?

§3 [….] Telia har exempelvis inte skyldighet att avhjälpa fel: […] b) då felet har orsakas av ogynnsamma sändnings- eller mottagningsförhållanden för radiokommunikation.

Hmm. Dåligt väder. Luftfuktighet. Träd i vägen mellan antennen och masten… ???

§3.4 Telia har rätt att begränsa tillgängligheten av Tjänsten i den omfattningen som är nödvändig på grund av utbyggnad eller i övrigt av tekniska, underhållsmässiga eller driftsmässiga skäl.

Det här betyder att att Telia har rätt att begränsa hastigheten under 30 Mbit per sekund vid till exempel utbyggnad för att utöka kapaciteten.

§6.1 Börjar Telia inte tillhandahålla Tjänsten senast den dag som överenskommits eller har Tjänsten varit obrukbar på grund av fel i Tjänsten som beror på Telia, har Kunden rätt till prisavdrag. Avdrag görs med belopp motsvarande den del av den försenade respektive obrukbara Tjänstens fasta avgift räknat för förseningsperioden respektive den tid felet varat från den tidpunkt då felet anmäldes till Telia.

Det här låter ju bra, men det finns några uppenbara formuleringar till din nackdel: tjänsten måste vara obrukbar på grund av Telia. Obrukbar lär väl knappast betyda hastigheter låt oss säga på 20 Mbit per sekund. Dessutom får du bara prisavdrag om felet beror på Telia. Hur definieras det? Dessutom räknas förseningen bara från den tidpunkt du (möjligen någon annan) felanmält.

§13.1 Telia har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Kunden senast en (1) månad innan ikraftträdandet.

Men det har inte du 🙂

Uppsägningsklausulen i ”Telias allmänna villkor för tjänster till konsumenter”

Nedan följer några paragrafer som kan vara viktiga att förstå

§14.1 Kunden har rätt att säga upp Avtalet till upphörande med en (1) månads uppsägningstid.

Se dock §14.5 nedan. Du kan inte säga upp innan bindningstiden gått ut.

§14.2 Om Telia ändrat villkor eller i övrigt ändrat Tjänsten och ändringen är till nackdel för Kunden, får Kunden säga upp Avtalet med verkan från ändringens ikraftträdande, om uppsägningen görs inom en (1) månad efter det att Kunden informerats om förändringen. Kunden anses ha accepterat ändringen om Kunden inte säger upp Avtalet innan ändringen träder i kraft.

Villkorsändring kan till exempel vara avgiftshöjningar. Här gäller faktiskt inte bindingstiden om jag förstått det rätt – men jag kan inte garantera att det är så. (Se 14.5 nedan)

§14.3 Telia har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis med (1) månads uppsägningstid.

Dock kan Telia inte säga upp avtalet under bindningstiden (se 14.5 nedan)

§14.5 Oavsett vad som anges om uppsägningstid i punkterna 14.1 och 14.3 gäller att om parterna har överenskommit om bindningstid, får parts uppsägning verkan tidigast vid utgången av bindningstiden.

Det här tolkar jag som att bindningstiden gäller och begränsar möjligheten att säga upp avtalet.

§14.6 Om det i samband med installation av Tjänsten framgår att den av tekniska skäl inte kan levereras eller inte fungerar äger båda parter rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Kunden är i sådant fall inte skyldig att betala någon ersättning för Tjänsten.

Det betyder att Telia kan kliva ur sitt avtal om de inte kan få till 30 Mbit per sekund i ditt Fasta Mobila Bredband.

Björn Tångeberg

Dela sidan på sociala media